YÖKDiL HAZIRLIK - 10.06.2013

YÖKDiL HAZIRLIK

Bu s?nav?n bir analizini yaparsak kar??m?za ?u noktalar ç?kar.

1. S?nav iyi bir ?ngilizce dil bilgisini gerektirmektedir. Bu bölüm alt yap? dedi?imiz önceki dönemlerde al?nm?? olmal? veya al?nmad?ysa önce gramerin detayl? bir tekrar? yap?lmaktad?r.

2. Kelime bilgisi önemlidirS?nav ilk ba?taki 6 tane kelime sorusundan ibaret de?ildir. Kelime bilgisi çok önemlidir. S?nav?n ba??ndan sonuna tüm sorularda kelime bilgisini sorgulamaktad?r. S?navda verilen sorular?n soru mant???n? anlamak için o sorudaki kelimeleri bilmek ?artt?r. Yani önce kelime bilgisi sonra soru mant???n? kavrama ve çözme gelmektedir.

3. Cümle bilgisi önemlidir. S?nav bizden çe?itli soru tipleriyle cümle bilgimizi s?namaktad?r. E?er ?ngilizce cümle kurulu?lar?, zaman uyumlar?n? ve bunlarda kullan?lan ba?laçlar? bilmiyorsak bunu yapmam?z imkâns?zd?r.

4. Paragraf bilgisi önemlidir. S?nav bizden paragraf bilgimizi dolay?s?yla kompozisyon bilgimizin olup olmad???n? sorgulamaktad?r. E?er daha önce yazma becerisi, paragraf bilgisi analizi gibi teknik dersler almad?ysak ve paragraftan makaleye giden yaz?lar yazmad?ysak bu bölüm bizim için en zor bölüm olacakt?r. Paragraf sorular?n?n YÖKD?L ’deki oran? % 46’d?r. Yani bunlar sadece okuma sorular? de?ildir. 4 tip paragraf sorusunu kapsar. Dolay?s?yla bu dört teknik bölüm ve di?er soru tipi bilgisi ve çözme teknikleri çal???lmad??? sürece bu s?navlarda ba?ar?l? olmak imkâns?zd?r.